Tematyka

 • Specjalizacja dla Kadry VET

 • Moduł 1: Kompetencje finansowe i ekonomiczne

  TYTUŁ

  Kompetencje finansowe i ekonomiczne

  SŁOWA KLUCZOWE (META TAG)

         Zarządzanie Finansami

         Zarządzanie

         Kontekst Przedsiębiorczości

         Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET)

         Budżetowanie

         Przepływ pienieżny

         Biznes

         Popyt i Podaż

         Sprawozdawczość Finansowa

         Analiza

  JĘZYK

  POLSKI

  CELE / ZAŁOŻENIA / EFEKTY NAUCZANIA

   

  Po ukończeniu tego modułu, uczeń powinien być w stanie:

  -        ocenić czynniki ekonomiczne wpływające na działalność biznesową;

  -        określić podstawowe pojęcia w zarządzaniu finansami;

  -        analizować trendy rynkowe, dynamikę popytu i podaży oraz wskaźniki ekonomiczne.

  TREŚĆ
  W SKRÓCIE

  Moduł ten koncentruje się na umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć, zasad i narzędzi związanych z zarządzaniem finansami, oceną warunków ekonomicznych i podejmowaniem świadomych decyzji finansowych. Uczniowie będą w stanie zrozumieć czynniki ekonomiczne, które mają wpływ na działalność biznesową, takie jak trendy rynkowe, dynamika podaży i popytu oraz kluczowe wskaźniki ekonomiczne.

  HASŁA
  W SŁOWNIKU

  Wartość Bieżąca Netto (NPV): narzędzie pozwalajace określić czy dana inwestycja jest korzystna, poprzez uwzględnienie wszystkich przewidywanych zysków i przeliczenie ich na bieżacą wartość w dolarach.

  Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR): Obliczenie wewnętrznej stopy zwrotu jest wykorzystywane w planowaniu kapitałowym w celu określenia czy projekty lub inwestycje są warte finansowania.

  BIBLIOGRAFIA

  Źródła:

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINKI (NP. YOUTUBE)

   

  Zdjęcia:

  ·       eMarketing Inc.

  ·       www.economicsonline.co.uk

  ·       Freshbooks vs Quickbooks vs Xero - Which Is Best? (reconcile.ly)

  ·       https://www.sba.gov/

  Filmy:

  ·      

  ·       Best Budgeting Apps for 2023 [Save Thousands!] - YouTube

  Dodatkowe źródła:

  Wzory:

  ·       https://infograph.venngage.com/infographics    

   

  PREZENTACJA

  Financial, Economic Literacy entreVet_ Module code

 • Moduł 2: Pozyskiwanie Zasobów

  Tutuł

  Pozyskiwanie zasobów

  SŁOWA KLUCZ (META TAG)

         Mobilizacja zasobów

         Rozwój firmy

         Kontekst przedsiębiorczości

         Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

         Zarządzanie

         Potrzeby dotyczące zasobów

         Środki materialne

         Zasoby niematerialne

         Drzewo decyzyjne

  JĘZYK

  Angielski

  CELE / ZAŁOŻENIA / EFEKTY NAUCZANIA

   

  Po ukończeniu tego modułu uczestnik powinien być w stanie

  1: określić koncepcję pozyskiwania zasobów w kontekście przedsiębiorczości

  2: Identyfikacja i ocena różnych rodzajów zasobów wymaganych dla przedsięwzięć biznesowych

  3: stosować techniki uruchamiania zasobów w celu poprawy realizacji przedsiębiorczości

  TREŚĆ W SKRÓCIE

  Moduł ten koncentruje się na umiejętności skutecznego identyfikowania, pozyskiwania i wykorzystywania niezbędnych aktywów, w tym zasobów finansowych, ludzkich i materialnych, w celu wspierania przedsięwzięć biznesowych. Opanowując sztukę aktywizacji zasobów, uczestnicy będą w stanie zoptymalizować wykorzystanie zasobów, przezwyciężyć ograniczenia zasobów i zwiększyć swoją zdolność do skutecznego realizowania inicjatyw biznesowych.

  HASŁA W SŁOWNIKU

  Drzewo decyzyjne: Drzewa decyzyjne to wykresy lub diagramy schematów blokowych, które analizują wszystkie opcje podejmowania decyzji i ich możliwe wyniki.

  BIBLIOGRAFIA I INNE ŹRÓDŁA

   

  Lista źródeł:

  ·       United States Patent and Trademark Office. “What Are Patents, Trademarks, Service marks, and Copyrights?” General Information Concern Patents. October 2015. https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-2

  ·       United States Patent and Trademark Office. Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide. January 2014. https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent#heading-6

  ·       Joseph Flynt. “A Detailed History of 3D Printing.” 3D Insider. n.d. https://3dinsider.com/3d-printing-history/

  ·       “Trademark Basics.” United States Patent and Trademark Office. n.d. https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics

  ·       “What Does Copyright Protect?” Copyright.gov. n.d. https://www.copyright.gov/help/faq/faq-protect.html

  ·       “What Does Copyright Protect?” Copyright.gov. n.d. https://www.copyright.gov/help/faq/faq-protect.html

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK ŹRÓDŁOWY (NP. FILMY NA YOUTUBE)

  Źródła zdjęć:

  ·       www.reallygreatsite.com

  ·       Rice University, OpenStax, under CC BY 4.0 license

  POWIĄZANE PPT

  Pozyskiwanie zasobów entreVet_ Kod modułu M2_CEA-PME

 • Moduł 3: Planowanie i zarządzanie

  TYTUŁ

  Planowanie i zarządzanie

  SŁOWA KLUCZE

         Planowanie

         Zarządzanie

         Kontekst przedsiębiorczy

         Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)

         Strategiczny rozwój

         Ustalanie celów

         Alokacja zasobów

         Zarządzanie projektami

         Zarządzanie czasem

         Umiejętności organizacyjne

  JĘZYK

  polski

  CELE, EFAKTY KSZTAŁ-CENIA

   

  Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien:

  LOut1: Zrozumieć znaczenie skutecznego planowania i zarządzania w kontekście przedsiębiorczości dla personelu zajmującego się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET).

  Lout2: Projektować i rozwijać strategie poprzez ustalanie celów i analizę trendów społecznych i branżowych.

  LOut3: Wdrażać skuteczne techniki wyznaczania celów, ustalając priorytety konkretnych zadań i opracowując plany działania i ramy czasowe, aby osiągnąć cele.

  LOut4: Określać skuteczne sposoby alokacji zasobów, w tym budżetowania i ogólnego zarządzania.

  STRESZ-CZENIE

   

  Moduł dotyczący planowania i zarządzania koncentruje się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania i zarządzania w środowisku biznesowym. Uczniowie dowiedzą się, jak strategicznie ustalać cele, organizować działania, alokować zasoby i śledzić postęp w realizacji celów. Podkreślone zostaną różne strategie planowania i zarządzania, takie jak zarządzanie projektami, zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne. Program ten pomoże pracownikom zajmującym się kształceniem i szkoleniem zawodowym poprawić ich zdolność do skutecznego planowania i zarządzania, co ostatecznie przyczyni się do sukcesu i rozwoju ich organizacji.

  DEFINI-CJE SŁOWNI-KOWE

  • Planowanie i zarządzanie: Według EntreComp Framework planowanie i zarządzanie to zdolność do wyznaczania celów długo-, średnio- i krótkoterminowych, definiowania priorytetów i planu działania oraz dostosowywania się do nieprzewidzianych zmian.

  • Cele SMART: konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie/ograniczone

  • Metryka Eisenhowera: Matryca Eisenhowera to narzędzie zwiększające produktywność, umożliwiające kategoryzację zadań na podstawie ich pilności, ale także ważności

  • Struktura podziału pracy (WBS): Struktura podziału pracy (WBS) to graficzny, hierarchiczny podział projektu skupiony na wynikach.

  • Wykres Gantta: Wykres Gantta to narzędzie do zarządzania projektami, które przedstawia ilość pracy wykonanej w danym okresie w stosunku do ilości czasu przeznaczonego na pracę.

  BIBLIOGRAFIA I INNE ŹRÓDŁA

   

  Bibliografia:

  ·       Bauer, T. N., Morrison, E. W., & Callister, R. R. (1998). Organizational Socialization: A Review and Directions for Future Research. In G. R. Ferris (Ed.), Research in Personnel and Human Resources Management (Volume 16, pp. 149-214). Greenwich, CT: JAI Press.

  ·       Mitchell, D. (2002). About Time. Environment and Planning A: Economy and Space, 34(1), 1–5. https://doi.org/10.1068/a3401com

  ·       Storey, J. (1985). The Means of Management Control. Sociology, 19(2), 193–211. https://doi.org/10.1177/0038038585019002004

  POWIĄ-ZANE MATER-IAŁY

   

  Źródła/zdjęcia:

  ·       https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en

  ·       https://www.futurelearn.com/info/courses/manage-team-performance/0/steps/359276

  ·       https://www.atlassian.com/blog/productivity/how-to-write-smart-goals#:~:text=The%20SMART%20in%20SMART%20goals,within%20a%20certain%20time%20frame

  ·       https://asana.com/resources/eisenhower-matrix 

  ·       https://www.projectmanager.com/guides/work-breakdown-structure#:~:text=A%20work%20breakdown%20structure%20(WBS)%20is%20a%20visual%2C%20hierarchical,required%20to%20complete%20their%20projects.

  ·       https://www.investopedia.com/terms/g/gantt-chart.asp

   

  Źródła/materiały video:

  ·      

  ·      

  ·      

  ·      

  ·      

   

  Pozostałe źródła:

  Video:

  ·       https://youtu.be/mDiV8OZYA_A

   

  Przykłady:

  ·       https://create.microsoft.com/en-us/templates/gantt-charts

  ·       https://monday.com/lp/gantt?cq_src=google_ads&cq_cmp=15295059587&cq_term=free%20gantt%20chart%20template&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&utm_medium=cpc&utm_source=adwordssearch&utm_campaign=eu1-en-prm-workos-work_mgmt-gantt_template-h-search-desktop-exp-aw&utm_keyword=free%20gantt%20chart%20template&utm_match_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm_adgroup=free%20gantt%20charts%20template&utm_banner=660898914660&gad=1&gclid=CjwKCAjw5MOlBhBTEiwAAJ8e1gVAz1ToTOraiTyUm8sb13fXmsTSNACtHTHJSLP0K84gA3xUBAdxJhoCoLUQAvD_BwE    

   

  POWIĄ-ZANE PPT

  Annex 1_entreVet_ Module code-Risk Mitigation_EVBB

 • Moduł 4: Ograniczanie ryzyka

  TYTUŁ

  Ograniczanie ryzyka

  SŁOWA KLUCZOWE (METATAG)

         Ograniczanie ryzyka

         Elastyczność

         Szkolenie zawodowe

         Ryzyka

         Identyfikacja

         Ocena

         Ustalanie priorytetów

         Strategie łagodzenia skutków

         Kontrole i środki zaradcze

         Monitoring

         Odpowiedzialność

         Komunikacja

  JĘZYK

  Angielski

  CELE / CELE / EFEKTY KSZTAŁCENIA

   

  Po ukończeniu tego modułu uczeń powinien być w stanie:

  LOut1: Dowieć się, czym jest ograniczanie ryzyka i dlaczego jest ważne w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

  LOut2: Identyfikować, oceniać ryzyka w środowisku szkolenia zawodowego.

  LOut3: Twrzyć skuteczne plany i strategie zmniejszania ryzyka, które są ukierunkowane na praktyczną edukację i szkolenia.

  LOut4: Oceniać skuteczności środków ograniczających ryzyko i promowanie świadomej ryzyka i odpowiedzialnej kultury w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.

  SPIS TREŚCI W SKRÓCIE

   

  Moduł dotyczący ograniczania ryzyka dla personelu kształcenia i szkolenia zawodowego bada koncepcje, pomysły i procesy związane z ograniczaniem ryzyka i zarządzaniem nim. Moduł podkreśla znaczenie strategii ograniczania ryzyka w celu zapewnienia skutecznego wdrażania i kontynuacji programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Rzuca światło na różne rodzaje zagrożeń i sposoby skutecznego radzenia sobie z nimi. Dodatkowo moduł oferuje zrozumienie strategii priorytetyzacji, a także strategii opracowywania planów ograniczania ryzyka. Treść jest opracowywana w taki sposób, aby wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności do zarządzania ryzykiem w środowisku kształcenia i szkolenia zawodowego.

   

  HASŁA SŁOWNIKOWE

  ·       Ograniczanie ryzyka: Zdolność do identyfikowania, oceny i ustalania priorytetów wszystkich rodzajów ryzyka i skąd mogą pochodzić, takich jak przyczyny naturalne, zmiany prawne lub niepewność w danym kontekście, oraz metody skutecznego radzenia sobie z ryzykiem.

  ·       Analiza / technika PESTEL: polityczna, ekonomiczna, społeczno-kulturowa, technologiczna, środowiskowa, legislacyjna

  ·       Analiza SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia

  BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA

   

  Lista referencji:

  ·       Burov, O., & Pinchuk, O. (2021). Rozszerzona rzeczywistość w cyfrowym uczeniu się: wpływ, szanse i ograniczanie ryzyka. Wymiar edukacyjny, 5, 144-160.

  ·       Cox, D. J., Plavnick, J. B., & Brodhead, M. T. (2020). Proponowany proces ograniczania ryzyka podczas pandemii COVID-19. Analiza zachowania w praktyce, 13, 299-305.

  ·       Menoni, S., & Margottini, C. (red.). (2011). Ryzyko wewnętrzne: strategia ograniczania zrównoważonego ryzyka. Springer Science & Business Media

  ·       Nundkumar, A. (2016). Zarządzanie ryzykiem: studium przypadku w technicznym i zawodowym kolegium kształcenia i szkolenia KwaZulu-Natal (praca doktorska).

  POWIĄZANE MATERIAŁY I LINK REFERENCYJNY (NP. FILMY Z YOUTUBE)

  Źródła zdjęć:

  ·       https://www.iirsm.org/news/practical-tools-identification-risk-and-opportunity 

  ·       https://www.iirsm.org/news/practical-tools-identification-risk-and-opportunity

  ·       https://www.researchgate.net/publication/275155519_Managing_e-Learning_Content_Development_Risks

  Źródła wideo:

  ·      

  ·      

  ·      

  Dodatkowe zasoby:

  Filmy:

  ·      

  ·      

  Szablony:

  ·       https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-assessment-template-and-examples.htm

  ·       https://www.smartsheet.com/content/risk-assessment-forms

   

   

  POWIĄZANE PPT

  Załącznik 1_entreVet_ Kod modułu – Mitigation_EVBB ryzyka