Περιγραφή θέματος

 • Βασικό πρόγραμμα σπουδών

 • Ενότητα 1: Δημιουργικότητα

  ΤΙΤΛΟΣ

  ΔΗΜΙΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  -        Δημιουργικότητα

  -        Καταιγισμός ιδεών

  -        Μετασχηματισμός ιδεών

  -        Πυραμίδα αξιών

  ΓΛΩΣΣΑ

  -        Αγγλικά

  ΣΤΟΧΟΙ/ΣΚΟΠΟΙ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  -        - Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο μαθητής θα είναι σε θέση να αναπτύσσει πολλαπλές ιδέες και να αξιοποιεί ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας.

  -        - Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο μαθητής θα είναι σε θέση να μετασχηματίζει ιδέες και να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας.

  -        - Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο μαθητής θα είναι σε θέση να συνδυάζει γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία αξίας.

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

   

  Στην παρούσα ενότητα καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα:

  - Εισαγωγή στην έννοια της δημιουργικότητας και του brainsorming

  - Παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων επιμέρους τεχνικών καταιγισμού ιδεών

  - Σύντομος οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη

  - Παρουσίαση της πυραμίδας της δημιουργίας αξίας

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  Καταιγισμός ιδεών: Ένα εργαλείο για να βρούμε πολλαπλές ιδέες και δημιουργικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα.

  Πυραμίδα δημιουργίας αξίας: Μια επισκόπηση του τρόπου δημιουργίας της βάσης αξίας που δίνει την ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος/υπηρεσίας/ιδέας

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  13 effective brainstorming techniques. Lucidchart. (2021, January 29). https://www.lucidchart.com/blog/effective-brainstorming-techniques 

  Asana. (2022, October 6). 29 brainstorming techniques for creativity. Asana. https://asana.com/resources/brainstorming-techniques 

  Brainstorming. MindTools. (n.d.-a). https://www.mindtools.com/acv0de1/brainstorming 

  Bruce, H. L., Wilson, H. N., Macdonald, E. K., & Clarke, B. (2019). Resource Integration, value creation and value destruction in collective consumption contexts. Journal of Business Research, 103, 173–185. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.05.007 

  Swan, G. (2023, May 30). 7 proven brainstorming techniques to find your best ideas. ClickUp. https://clickup.com/blog/brainstorming-techniques/ 

  Turn your Idea into Reality. MindTools. (n.d.-b). https://www.mindtools.com/avjcnpi/turn-your-idea-into-reality 

  Brush, C. G., Patricia G. Greene, Myra M. Hart, & Harold S. Haller. (2001). From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base [and Executive Commentary]. The Academy of Management Executive (1993-2005), 15(1), 64–80. http://www.jstor.org/stable/4165711

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

  https://www.mindtools.com/aol0rms/stakeholder-analysis

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Δημιουργικότητα

 • Ενότητα 2: Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση

  ΤΙΤΛΟΣ

  Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση

  ΛΈΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΆ (META TAG)

  -        Ενδοπροσωπική επικοινωνία

  -        Διαπροσωπική επικοινωνία

  -        Διαδικασία επικοινωνίας

  -        Λεκτική επικοινωνία

  -        Μη λεκτική επικοινωνία

  -        Ενεργητική ακρόαση

  ΓΛΩΣΣΑ

  Αγγλικά

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  -        Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να επικοινωνούν με σαφήνεια τις ιδέες τους στους άλλους.

  -        Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να παράγουν αφηγήσεις που παρακινούν τους άλλους να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας αξίας.

  -        Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να δημιουργούν στρατηγικές για να ακούνε ενεργά τους τελικούς χρήστες τους

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ακόλουθες έννοιες:

  -        Ένας ορισμός της επικοινωνίας

  -        Οι διάφοροι τύποι επικοινωνίας

  -        Οι διάφοροι τύποι στρατηγικών επικοινωνίας και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους

  -        Οι βασικές αρχές της επικοινωνίας

  -        Η έννοια της ενεργητικής ακρόασης και οι βασικές αρχές της

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  Επικοινωνία: Πράξη μεταφοράς ιδεών, συναισθημάτων, γνώσεων και πληροφοριών από ένα άτομο, τόπο ή ομάδα σε ένα άλλο.

  Ενεργητική ακρόαση: Ένας τρόπος ακρόασης και ανταπόκρισης σε ένα άλλο άτομο που βελτιώνει την αμοιβαία κατανόηση.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

  Core principles of active listening. United States Institute of Peace. (n.d.). https://www.usip.org/sites/default/files/2017-01/Core%20Principles%20of%20Active%20Listening%20Handout.pdf 

  M, M. (2016, July 9). What is communication process? definition and meaning - business jargons . Business Jargons. https://businessjargons.com/communication-process.html 

  Personal appearance. SkillsYouNeed. (n.d.-a). https://www.skillsyouneed.com/ips/personal-appearance.html#:~:text=People%20will%20very%20quickly%20make,are%20and%20your%20body%20language

  Soni, A. (2023, June 11). Advantages & Disadvantages of verbal communication in points. Clearinfo. https://clearinfo.in/blog/advantages-disadvantages-of-verbal-communication/ 

  Thompson, S. (2017, September 20). Active listening skills, examples and exercises. VirtualSpeech. https://virtualspeech.com/blog/active-listening-skills-examples-and-exercises 

  What is active listening?. United States Institute of Peace. (2021, November 24). https://www.usip.org/public-education-new/what-active-listening#:~:text=Active%20listening%20is%20a%20way,is%20important%20in%20managing%20conflicts

  What is communication?. SkillsYouNeed. (n.d.-b). https://www.skillsyouneed.com/ips/what-is-communication.html 

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση

 • Ενότητα 3: Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και του κινδύνου (στις επιχειρήσεις)

  ΤΙΤΛΟΣ

  Αντιμετώπιση της ανασφάλειας και του κινδύνου

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (META TAG)

        Αβεβαιότητα στη λειτουργία της επιχείρησης

        Ασάφεια στη λειτουργία της επιχείρησης

        Κίνδυνος στη λειτουργία της επιχείρησης

        Στρατηγική διαχείρισης κινδύνου

        Χαρακτηριστικό της καλής απόφασης

  ΓΛΩΣΣΑ

        Αγγλικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος:

        θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα είδη των κινδύνων στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα

        θα αποκτήσουν την ικανότητα διάκρισης μεταξύ κινδύνου, αβεβαιότητας και ασάφειας στην οικονομική δραστηριότητα

        θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δεξιότητες αντιμετώπισης του κινδύνου και της αβεβαιότητας στις επιχειρήσεις

        θα μάθουν για τις στρατηγικές διαχείρισης των κινδύνων στην επιχείρησή τους

        θα μάθουν τις αρχές της λήψης αποφάσεων (και της εμπιστοσύνης) ως μέθοδο μείωσης του κινδύνου της επιχειρηματικής δραστηριότητας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Στην ενότητα αυτή καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα:

        Εισαγωγή στην έννοια της δημιουργικότητας και του brainsorming

        Παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων επιμέρους τεχνικών brainstorming

        Σύντομος οδηγός για τον τρόπο εφαρμογής των ιδεών στην πράξη

  Παρουσίαση της Πυραμίδας Δημιουργίας Αξίας

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  Καταιγισμός ιδεών: ένα εργαλείο για την εξεύρεση πολλών ιδεών και δημιουργικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα.

  Μια συντονισμένη συζήτηση που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της κατάρτισης.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

          Paulina Major, Zaufanie jako strategia radzenia sobie z niepewnością i ryzykiem w przedsiębiorstwach realizujących projekty. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 113, Zabrze 2017.

          WDA Bryant, Kumar Ankit, Puneet Mahajan, Maneesh Dangi, Bryan D’Aguiar, and Uday Damodaran (Coordinator), Uncertainty, Ambiguity, and Financial Decision-Making, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090920140107 , 2014

          Ovidijus Jurevicius,  SWOT Analysis - Do It Properly! https://strategicmanagementinsight.com/tools/swot-analysis-how-to-do-it.html

          Wikipedia (2013). SWOT analysis. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis

          Samuelson W. F., Marks S. G. (1998). Ekonomia menedżerska, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

          Rabihah Md.Sum  Risk Management Decision Making, Sydney, 2019 https://www.researchgate.net/profile/Rabihah_Mdsum/publication/319272438_Risk_Management_Decision_Making/links/599fa185a6fdccf5941f8d27/Risk-Management-Decision-Making.pdf

          Enrico Zio and Nicola Pedroni, Risk-informed decision-making processes https://www.foncsi.org/fr/publications/cahiers-securite-industrielle/overview-of-risk-informed-decision-making-processes/CSI-RIDM.pdf

          Doing Business Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

          Czajkowska K. (2017). Risk identification methods in enterprise risk management, Journal of Modern Management Process. No. 2 (1)

          Lori Deschene 7 Ways to Deal with Uncertainty So You Can Be Happier and Less Anxious https://tinybuddha.com/blog/7-ways-to-deal-with-uncertainty

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

        Corporate Finance Institute, Business Risk vs. Financial Risk | Definition, Business Risk vs. Financial Risk, and Tools

        University of Technology Sydney, Business: Decision Making Under Uncertainty,

        Risk and Uncertainty Explained | Business Revision,

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση

  Συνεργασία με άλλους

  Κίνητρα και επιμονή

 • Ενότητα 4: Συνεργασία με άλλους

  ΤΙΤΛΟΣ

  Συνεργασία με άλλους

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (META TAG)

  -        Συνεργασία με άλλους,

  -        Ρόλοι σε συνεργασία με

  -        Δεξιότητες συνεργασίας

  -              Αποτελεσματική συνεργασία

  ΓΛΩΣΣΑ

          Αγγλικά

  ΣΤΟΧΟΙ/ΣΚΟΠΟΙ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο συμμετέχων θα γνωρίζει:

  -        Οι κανόνες καλής συνεργασίας,

  -        Δεξιότητες που απαιτούνται για την καλή συνεργασία,

  -        Χαρακτηριστικά της ομαδικής εργασίας κατά την υλοποίηση έργων,

  -        Κανόνες ομαδικής επικοινωνίας

  -        Συναισθήματα και ομαδική εργασία / σύγκρουση και ομαδική εργασία

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Στην παρούσα ενότητα καλύπτονται τα ακόλουθα θέματα:

  -        Εισαγωγή στην έννοια της δημιουργικότητας και του brainsorming

  -        Παρουσίαση και ανάλυση ορισμένων επιμέρους τεχνικών καταιγισμού ιδεών

  -        Σύντομος οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  Καταιγισμός ιδεών: ένα εργαλείο για την εξεύρεση πολλών ιδεών και δημιουργικών λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα.

  Μια συντονισμένη συζήτηση που καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο της κατάρτισης.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

                 Grace He, 8 Examples Of Collaboration Skills,

          West, M.A. (2004) Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research (2nd edn), Oxford, BPS/Blackwell,

          Zigurs, I. (2003) ‘Leadership in virtual teams: oxymoron or opportunity’, Organizational Dynamics,

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

          Talent and Skills HuB, How to Work Well with Others | Talent and Skills Hub

          Didasko Group, Working with others,

          UBC LEARN, Working in Groups,

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Επικοινωνία και ενεργητική ακρόαση

  Αντιμετώπιση της αβεβαιότητας και του κινδύνου

  Κίνητρα και επιμονή

 • Ενότητα 5: Ψηφιακές δεξιότητες

  ΤΙΤΛΟΣ

  Ψηφιακές δεξιότητες

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (META TAG)

  ·       Ψηφιακές δεξιότητες

  ·       Επιχειρηματικότητα

  ·       Επιχειρηματικό τοπίο

  ·       Συνεργασία

  ·       Κόστος

  ·       Αγορά

  ·       Τεχνολογία

  ·       Προστασία δεδομένων

  ·       Digcomp

  ·       Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων

  ·       Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

  ·       Επίλυση προβλημάτων

  ·       Μάρκετινγκ

  ·       Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  ·       Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

  ΓΛΩΣΣΑ

  Αγγλικά

  ΣΤΟΧΟΙ/ΣΚΟΠΟΙ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  ΜΑ1: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει πώς οι ψηφιακές δεξιότητες θα τον βοηθήσουν στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

  ΜΑ2:  Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις γνώσεις του σε πρακτικά ζητήματα

  ΜΑ3: Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύσει ένα πιθανό σχέδιο δράσης για τη χρήση αυτών των δεξιοτήτων

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Αυτή η ενότητα για τις ψηφιακές δεξιότητες παρέχει μια σύντομη αλλά λεπτομερή εισαγωγή στις πιο σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες. Διερευνά και αναλύει τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικότητας και ψηφιακών δεξιοτήτων και εξηγεί γιατί αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Η ενότητα παρουσιάζει επίσης συγκεκριμένες δεξιότητες και τρόπους βελτίωσής τους. Παρουσιάζεται επίσης το ευρωπαϊκό πλαίσιο Digcomp. Τέλος, προκειμένου να βοηθηθεί ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τις ψηφιακές δεξιότητες που αναφέρονται, παρουσιάζονται διάφορα ψηφιακά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά αποσκοπούν στην επιτυχή ένταξή τους στον ψηφιακό κόσμο.

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  1.     Ψηφιακό τοπίο: Το ψηφιακό τοπίο περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού, του λογισμικού και του περιεχομένου που αλληλεπιδρά με την ψηφιακή διαφήμιση. Αυτό περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπους, υπολογιστές, smartphones, βίντεο και αναρτήσεις σε ιστολόγια.

  2.     Digcomp: Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, συχνά γνωστό ως DigComp, αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών.

  3.     Ψηφιακό μάρκετινγκ: Το ψηφιακό μάρκετινγκ, εναλλακτικά γνωστό ως διαδικτυακό μάρκετινγκ, αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου και άλλων ψηφιακών μεθόδων επικοινωνίας για την προώθηση εμπορικών σημάτων και τη δημιουργία συνδέσεων με δυνητικούς πελάτες. 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

   

  ·       What is Digital Marketing? A beginner’s guide. Mailchimp. (n.d.). https://mailchimp.com/marketing-glossary/digital-marketing/#:~:text=Digital%20marketing%2C%20also%20called%20online,messages%20as%20a%20marketing%20channel.

  ·       Coffey, J. (2022, August 29). What is the digital landscape? evaluate your strategy today. yorCMO. https://yorcmo.com/digital-landscape/

  ·       Τι είναι το digital marketing - Πλήρης Οδηγός 2023. Weboo.gr. (2023, May 26). https://weboo.gr/ti-einai-digital-marketing/

  ·       DigComp. EU Science Hub. (n.d.). https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en#:~:text=The%20Digital%20Competence%20Framework%20for,and%20for%20participation%20in%20society.

  ·       Free icons and stickers - millions of images to download. Flaticon. (n.d.). https://www.flaticon.com/

  ·       Leons, K. (2023, February 1). Digital Content Creation: What it is and how to excel at it. Semrush Blog. https://www.semrush.com/blog/digital-content-creation/

  ·       Solis, B. (2023, March 23). Why Digital Skills are the foundation of our future workforce. Salesforce. https://www.salesforce.com/news/stories/what-are-digital-skills/

  ·       https://www.industryleadersmagazine.com/7-indispensable-skills-for-entrepreneurs-to-succeed-in-the-digital-age/

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

  Youtube video:

  Photos: Free icons and stickers - millions of images to download. Flaticon. (n.d.). https://www.flaticon.com/

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  EntreVet_ Ψηφιακές δεξιότητες_Innovation Hive

 • Ενότητα 6: Αυτογνωσία

  ΤΙΤΛΟΣ

  Αυτογνωσία

  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (META TAG)

  ·       Προσωπική ανάπτυξη

  ·       Επικοινωνία

  ·       Βελτίωση των σχέσεων

  ·       Ηγετικές ικανότητες

  ·       Ιδιωτικά

  ·       Δημόσια

  ·       Αυτοσυγκέντρωση

  ·       Mindfulness

  ·       Ανατροφοδότηση

  ·       Συναισθηματική επίγνωση

  ·       SMART στόχοι

  ·       Επιχειρηματικότητα

  ·       Συγκεκριμένα

  ·       Μετρήσιμοι

  ·       Επιτεύξιμοι

  ·       Ρεαλιστικοί

  ·       Έγκαιρα

  ·       Ανάλυση SWOT

  ·       Δύναμη

  ·       Ευκαιρία

  ·       Αδυναμία

  ·       Απειλή

  ΓΛΩΣΣΑ

  Αγγλικά

  ΣΤΟΧΟΙ/ΣΚΟΠΟΙ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  ΜΑ1: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί την έννοια της αυτογνωσίας και γιατί είναι σημαντικό να την αναπτύξετε στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή.

  ΜΑ2: Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να μάθει πώς να αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αντέχει σε περιόδους αβεβαιότητας και να μην ενδίδει στο φόβο του αγνώστου.

  ΜΑ3: Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προβληματιστεί σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες και επιθυμίες του και να εργαστεί για την επίτευξη αυτών εφαρμόζοντας αποτελεσματικές προσπάθειες επίτευξης στόχων.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

  Αυτή η ενότητα ορίζει την αυτογνωσία και πώς αυτή επηρεάζει τους ανθρώπους σε κάθε πτυχή της ζωής τους, είτε πρόκειται για επαγγελματική είτε για προσωπική. Δίνονται διάφοροι ορισμοί καθώς και μια σύντομη περιγραφή του όρου. Η ενότητα αυτή προσπαθεί να εξηγήσει τη σημασία της αυτογνωσίας. Καθώς η ενότητα αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτές ΚΕΚ και επιχειρηματίες, προσπαθεί να δείξει τη σημασία της σε αυτόν τον τομέα και να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να βελτιώσουν και να αναπτύξουν αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιώντας έξυπνους και χρήσιμους τρόπους.

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ

  1.     Αυτογνωσία: Σύμφωνα με τους φυσιολόγους Shelly Duval και Robert Wickland: "Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα να εστιάζετε στον εαυτό σας και στο πώς οι πράξεις, οι σκέψεις ή τα συναισθήματά σας ευθυγραμμίζονται ή όχι με τα εσωτερικά σας πρότυπα. Αν έχετε υψηλή αυτογνωσία, μπορείτε να αξιολογείτε αντικειμενικά τον εαυτό σας, να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας, να ευθυγραμμίζετε τη συμπεριφορά σας με τις αξίες σας και να κατανοείτε σωστά πώς σας αντιλαμβάνονται οι άλλοι".

  2.     Ανάλυση SWOT: Η ανάλυση SWOT, που σημαίνει Strengths (Δυνατά σημεία), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες) και Threats (Απειλές), χρησιμοποιείται συνήθως στις επιχειρήσεις και στον στρατηγικό σχεδιασμό.

  3.     Στόχοι SMART: Οι στόχοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στη ζωή, προσφέροντας κατεύθυνση, κίνητρα, εστίαση και αίσθηση σημαντικότητας. Χρησιμεύουν ως στόχοι για τους οποίους πρέπει να αγωνίζεται κανείς και μπορούν να τεθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας το πλαίσιο στόχων SMART. SMART σημαίνει Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και έγκαιροι).

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

   

  ·       Betz, M. (2022, September 14). What is self-awareness, and why is it important?. BetterUp. https://www.betterup.com/blog/what-is-self-awareness 

  ·       Kendra Cherry, Mse. (2023, March 10). Self-awareness: How it develops and why it matters. Verywell Mind. https://www.verywellmind.com/what-is-self-awareness-2795023#toc-types-of-self-awareness

  ·       4 sure-fire ways to boost your self-awareness. CCL. (2022, July 27). https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/4-ways-boost-self-awareness

  ·        Take online courses. earn college credit. Research Schools, Degrees & Careers. Study.com | Take Online Courses. Earn College Credit. Research Schools, Degrees & Careers. (n.d.). https://study.com/learn/lesson/self-awareness-types-examples.html 

  ·        Bhasin, H. (2023, June 10). Self awareness: Types and benefits. Marketing91. https://www.marketing91.com/self-awareness/

  ·       Jeffery, Rhys. “Self-Awareness Is Your Secret Weapon in Entrepreneurship.” Hakune, 26 May 2022, hakune.co/self-awareness/. 

  ·        Editor (2022) 26 powerful SWOT analysis templates & examples, TemplateLab. Available at: https://templatelab.com/swot-analysis-templates/ (Accessed: 14 July 2023).

  ·       How to write effective smart goals. Breeze Blog. (n.d.). https://www.breeze.pm/blog/how-to-write-effective-smart-goals

  ·       SWOT analysis icons. Flaticon. (n.d.). https://www.flaticon.com/search?word=swot+analysis

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Π.Χ. ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE)

   

  Youtube video:

  Φωτογραφίες:

  https://www.flaticon.com/

  https://www.freepik.com/

  Πρότυπο: https://templatelab.com/swot-analysis-templates/

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Αυτογνωσία_entreVet_ Module code_Innovation hive