Περιγραφή θέματος

 • Εξειδίκευση προσωπικού ΕΕΚ

 • Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικές και οικονομικές γνώσεις

  ΤΙΤΛΟΣ

  Χρηματοοικονομικές, οικονομικές γνώσεις

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

         Χρηματοοικονομική διαχείριση

         Διαχείριση

         Επιχειρηματικό πλαίσιο

         Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

         Κατάρτιση προϋπολογισμού

         Ταμειακή ροή

         Επιχείρηση

         Ζήτηση και Προσφορά

         Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

         Ανάλυση

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση:

  ΜαθΑπ1: να αξιολογεί τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

  ΜαθΑπ2: να προσδιορίζει τις θεμελιώδεις έννοιες της χρηματοοικονομικής διαχείρισης

  ΜαθΑπ3: να αναλύει τις τάσεις της αγοράς, τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης και τους οικονομικούς δείκτες

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

  Αυτή η Ενότητα επικεντρώνεται στην ικανότητα κατανόησης και χρήσης των θεμελιωδών εννοιών, αρχών και εργαλείων που σχετίζονται με τη διαχείριση των οικονομικών, την αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών και τη λήψη τεκμηριωμένων χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Ενδεικτικά, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως οι τάσεις της αγοράς, η δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης και οι βασικοί οικονομικοί δείκτες.

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

  Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ): Ένα εργαλείο που σας βοηθά να προσδιορίζετε εάν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι επωφελής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χρήματα που αναμένετε να κερδίσετε από αυτήν και μετατρέποντας αυτές τις αποδόσεις στην τρέχουσα αξία σε ευρώ.

  Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ΕΒΑ): Εσωτερικός υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης που χρησιμοποιείται στον κεφαλαιακό σχεδιασμό με σκοπό να καθοριστεί εάν τα έργα ή οι επενδύσεις αξίζει να χρηματοδοτηθούν και να ταξινομηθούν.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

   

  Κατάλογος παραπομπών:

  ·       Chris Leach και Ronald W. (2023), “Fundamentals of Financial Planning and Management for Small Business” , Entrepreneurial Finance

  ·       Fred R. David and Forest R. David (2009), "Strategic Management: Concepts and Cases“, Διαθέσιμο στη διεύθυνση https://pracownik.kul.pl/files/12439/public/3_David.pdf

  ·       Stephen H. Penman (2000), “Financial Statement Analysis and Security Valuation” , McGraw-Hill/Irwin

  ·       Fernandes P., (2023), Freelance Taxes: What everyday freelance needs to know, Business Daily News, Διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.businessnewsdaily.com/10649-essential-tax-tips.html

  ·       Cotriss D. (2023), “8 Tips and Resources for Managing Your Business Finances”, Small Business Finance, Διαθέσιμο στη διεύθυνση: smallbiztrends.com

  ·      Freedman M., (2023), 10 Tips for Managing Small Business Finances , Business News Daily, Available at https://www.businessnewsdaily.com/5954-smb-finance-management-tips.html

  ·       Sotewers J. (2023),  How to Start a Business: A Step-by-Step Guide, Business News Daily, Διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.businessnewsdaily.com/4686-how-to-start-a-business.html

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

   

  Πηγές εικόνων:

  ·       eMarketing Inc.

  ·       www.economicsonline.co.uk

  ·       Freshbooks vs Quickbooks vs Xero - Which Is Best? (reconcile.ly)

  ·       https://www.sba.gov/

  Πηγές βίντεο:

  ·       Excel Budget Template | Automate your budget in 15 minutes - YouTube

  ·       Best Budgeting Apps for 2023 [Save Thousands!] - YouTube

  Συμπληρωματικοί πόροι

  Πρότυπα:

  ·       https://infograph.venngage.com/infographics   

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Financial, Economic Literacy entreVet_ Module code

 • Ενότητα 2: Κινητοποίηση πόρων

  ΤΙΤΛΟΣ

  Κινητοποίηση πόρων

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

         Κινητοποίηση πόρων

         Επιχειρηματική ανάπτυξη

         Επιχειρηματικό πλαίσιο

         Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

         Διαχείριση

         Ανάγκη σε πόρους

         Υλικοί πόροι

         Άυλοι πόροι

         Δέντρο αποφάσεων

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση:

  ΜαθΑπ1: να καθορίζει την έννοια της κινητοποίησης πόρων στο επιχειρηματικό πλαίσιο

  ΜαθΑπ2: να προσδιορίζει και να αξιολογεί τους διάφορους τύπους πόρων που απαιτούνται για τα επιχειρηματικά εγχειρήματα

  ΜαθΑπ3: να εφαρμόζει τεχνικές κινητοποίησης πόρων για την ενίσχυση της εκτέλεσης της επιχειρηματικής ιδέας

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

  Αυτή η Ενότητα επικεντρώνεται στην ικανότητα αποτελεσματικής αναγνώρισης, απόκτησης και χρήσης των απαραίτητων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, ανθρώπινων και υλικών πόρων, για την υποστήριξη των επιχειρηματικών προσπαθειών. Κατακτώντας την τέχνη της κινητοποίησης πόρων, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, να ξεπερνούν τους περιορισμούς των πόρων και να ενισχύουν την ικανότητά τους να εκτελούν με επιτυχία επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

  Δέντρο αποφάσεων: Τα δέντρα αποφάσεων είναι γραφήματα ροής ή διαγράμματα που διερευνούν όλες τις εναλλακτικές λύσεις αποφάσεων και τα πιθανά αποτελέσματά τους.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

   

  Κατάλογος παραπομπών:

  ·       United States Patent and Trademark Office. “What Are Patents, Trademarks, Servicemarks, and Copyrights?” General Information Concern Patents. October 2015. https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#heading-2

  ·       United States Patent and Trademark Office. Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide. January 2014. https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent#heading-6

  ·       Joseph Flynt. “A Detailed History of 3D Printing.” 3D Insider. n.d. https://3dinsider.com/3d-printing-history/

  ·       “Trademark Basics.” United States Patent and Trademark Office. n.d. https://www.uspto.gov/trademarks-getting-started/trademark-basics

  ·       “What Does Copyright Protect?” Copyright.gov. n.d. https://www.copyright.gov/help/faq/faq-protect.html

  ·       “What Does Copyright Protect?” Copyright.gov. n.d. https://www.copyright.gov/help/faq/faq-protect.html

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

  Πηγές εικόνων:

  ·       www.reallygreatsite.com

  ·       Πανεπιστήμιο Rice, OpenStax, με άδεια CC BY 4.0

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Mobilising resources entreVet_ Module code M2_ CEA-PME

 • Ενότητα 3: Προγραμματισμός και διαχείριση

  ΤΙΤΛΟΣ

  Προγραμματισμός και διαχείριση

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

         Προγραμματισμός

         Διαχείριση

         Επιχειρηματικό πλαίσιο

         Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

         Ανάπτυξη στρατηγικής

         Στοχοθεσία

         Κατανομή πόρων

         Διαχείριση έργου

         Διαχείριση χρόνου

         Οργανωτικές δεξιότητες

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση:

  ΜαθΑπ1: Να αναγνωρίζει τη σημασία του αποτελεσματικού προγραμματισμού και διαχείρισης στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας για το προσωπικό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

  ΜαθΑπ2: Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει στρατηγικές καθορίζοντας στόχους και αναλύοντας τις κοινωνικές και βιομηχανικές τάσεις.

  ΜαθΑπ3: Να εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές καθορισμού στόχων, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εργασίες και αναπτύσσοντας σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των στόχων.

  ΜαθΑπ2: Να προσδιορίζει αποτελεσματικούς τρόπους για την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του προϋπολογισμού και της γενικής διαχείρισης.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

   

  Αυτή η ενότητα προγραμματισμού και διαχείρισης επικεντρώνεται στην απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον επιτυχή σχεδιασμό και τη διαχείριση σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να θέτουν στρατηγικούς στόχους, να οργανώνουν δραστηριότητες, να κατανέμουν πόρους και να παρακολουθούν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων. Θα δοθεί έμφαση σε διάφορες στρατηγικές προγραμματισμού και διαχείρισης, όπως η διαχείριση έργου, η διαχείριση χρόνου και οι οργανωσιακές ικανότητες. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους εργαζόμενους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να βελτιώσουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται έργα αποτελεσματικά, συμβάλλοντας τελικά στην επιτυχία και την ανάπτυξη των οργανισμών τους.

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

  ·       Προγραμματισμός και διαχείριση: Σύμφωνα με το Πλαίσιο EntreComp, προγραμματισμός και διαχείριση είναι η ικανότητα καθορισμού μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων, καθορισμού προτεραιοτήτων και σχεδίου δράσης και προσαρμογής σε απρόβλεπτες αλλαγές.

  ·       Στόχοι SMART : Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Σχετικοί και Χρονικά Οριοθετημένοι.

  ·       Eisenhower Matrix (Πίνακας Eisenhower): Το Eisenhower Matrix είναι ένα εργαλείο παραγωγικότητας για την κατηγοριοποίηση των εργασιών με βάση τον επείγοντα χαρακτήρα τους αλλά και τη σημασία τους

  ·       Δομή ανάλυσης εργασιών (WBS): Η δομή ανάλυσης εργασιών (WBS) είναι μια γραφική, ιεραρχική, επικεντρωμένη στο παραδοτέο ανάλυση ενός έργου.

  ·       Γράφημα Gantt: Το γράφημα Gantt είναι ένα εργαλείο διαχείρισης έργου που απεικονίζει την ποσότητα της εργασίας που ολοκληρώνεται σε μια χρονική περίοδο σε σχέση με το χρονικό διάστημα που διατίθεται για την εργασία.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

   

  Κατάλογος παραπομπών:

  ·       Bauer, T. N., Morrison, E. W., & Callister, R. R. (1998). Organizational Socialization: A Review and Directions for Future Research. In G. R. Ferris (Ed.), Research in Personnel and Human Resources Management (Volume 16, pp. 149-214). Greenwich, CT: JAI Press.

  ·       Mitchell, D. (2002). About Time. Environment and Planning A: Economy and Space, 34(1), 1–5. https://doi.org/10.1068/a3401com

  ·       Storey, J. (1985). The Means of Management Control. Sociology, 19(2), 193–211. https://doi.org/10.1177/0038038585019002004

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

  Πηγές εικόνων:

  ·       https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=el

  ·       https://www.futurelearn.com/info/courses/manage-team-performance/0/steps/359276

  ·       https://www.atlassian.com/blog/productivity/how-to-write-smart-goals#:~:text=The%20SMART%20in%20SMART%20goals,within%20a%20certain%20time%20frame

  ·       https://asana.com/resources/eisenhower-matrix 

  ·       https://www.projectmanager.com/guides/work-breakdown-structure#:~:text=A%20work%20breakdown%20structure%20(WBS)%20is%20a%20visual%2C%20hierarchical,required%20to%20complete%20their%20projects.

  ·       https://www.investopedia.com/terms/g/gantt-chart.asp

   

  Πηγές βίντεο:

  ·      

  ·      

  ·      

  ·      

  ·      

   

  Συμπληρωματικοί πόροι:

  Βίντεο:

  ·      

   

  Πρότυπα:

  ·       https://create.microsoft.com/en-us/templates/gantt-charts

  ·       https://monday.com/lp/gantt?cq_src=google_ads&cq_cmp=15295059587&cq_term=free%20gantt%20chart%20template&cq_plac=&cq_net=g&cq_plt=gp&utm_medium=cpc&utm_source=adwordssearch&utm_campaign=eu1-en-prm-workos-work_mgmt-gantt_template-h-search-desktop-exp-aw&utm_keyword=free%20gantt%20chart%20template&utm_match_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm_adgroup=free%20gantt%20charts%20template&utm_banner=660898914660&gad=1&gclid=CjwKCAjw5MOlBhBTEiwAAJ8e1gVAz1ToTOraiTyUm8sb13fXmsTSNACtHTHJSLP0K84gA3xUBAdxJhoCoLUQAvD_BwE   

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Annex 1_entreVet_Planning and Management_EVBB

 • Ενότητα 4: Μετριασμός του κινδύνου

  ΤΙΤΛΟΣ

  Μετριασμός του κινδύνου

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ (ΜΕΤΑ-ΕΤΙΚΕΤΑ)

         Μετριασμός του κινδύνου

         Ανθεκτικότητα

         Επαγγελματική κατάρτιση

         Κίνδυνοι

         Εντοπισμός

         Αξιολόγηση

         Ιεράρχηση

         Στρατηγικές μετριασμού

         Έλεγχοι και αντίμετρα

         Παρακολούθηση

         Ευθύνη

         Επικοινωνία

  ΓΛΩΣΣΑ

  Ελληνικά

  ΣΚΟΠΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ /ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

   

  Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση:

  ΜαθΑπ1: Να κατανοεί τι είναι ο μετριασμός του κινδύνου και γιατί είναι σημαντικός στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

  ΜαθΑπ2: Να εντοπίζει, να αξιολογεί και να κάνει εκτίμηση των κινδύνων στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης.

  ΜαθΑπ3: Να δημιουργεί αποτελεσματικά σχέδια και στρατηγικές με σκοπό τη μείωση των κινδύνων που προσανατολίζονται προς την πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

  ΜαθΑπ4:  Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού του κινδύνου και να προάγει μια κουλτούρα υπευθυνότητας με επίγνωση του κινδύνου στο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

   

  Στην ενότητα για τον Μετριασμό του Κινδύνου για το Προσωπικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αναλύονται έννοιες, ιδέες και διαδικασίες που αφορούν τον μετριασμό και τη διαχείριση του κινδύνου. Η ενότητα υπογραμμίζει τη σημασία των στρατηγικών μετριασμού του κινδύνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή και συνέχιση των προγραμμάτων ΕΕΚ. Ρίχνει φως σε διάφορους τύπους κινδύνων και στον τρόπο επιτυχούς αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, η ενότητα προσφέρει μια κατανόηση των στρατηγικών ιεράρχησης προτεραιοτήτων καθώς και των στρατηγικών για την ανάπτυξη σχεδίων μετριασμού του κινδύνου. Το περιεχόμενο αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση των κινδύνων σε περιβάλλοντα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

   

  ΛΗΜΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΥ

  ·       Μετριασμός του κινδύνου: Η ικανότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και ιεράρχησης όλων των τύπων κινδύνων και της δυνητικής τους προέλευσης, όπως φυσικά αίτια, νομικές αλλαγές ή αβεβαιότητα σε οποιοδήποτε δεδομένο πλαίσιο, καθώς και οι μέθοδοι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων.

  ·       Ανάλυση / Τεχνική PESTEL: Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικοπολιτιστικό, Τεχνολογικό, Περιβαλλοντικό, Νομοθετικό (περιβάλλον)

  ·       Ανάλυση SWOT: Δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

   

  Κατάλογος παραπομπών:

  ·       Burov, O., & Pinchuk, O. (2021). Extended reality in digital learning: influence, opportunities and risks’ mitigation. Educational Dimension, 5, 144-160.

  ·       Cox, D. J., Plavnick, J. B., & Brodhead, M. T. (2020). A proposed process for risk mitigation during the COVID-19 pandemic. Behavior analysis in practice, 13, 299-305.

  ·       Menoni, S., & Margottini, C. (Eds.). (2011). Inside risk: a strategy for sustainable risk mitigation. Springer Science & Business Media

  ·       Nundkumar, A. (2016). Risk management: a case study in a KwaZulu-Natal technical and vocational education and training college (Doctoral dissertation).

  ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΗΛ. ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE)

  Πηγές εικόνων:

  ·       https://www.iirsm.org/news/practical-tools-identification-risk-and-opportunity 

  ·       https://www.iirsm.org/news/practical-tools-identification-risk-and-opportunity

  ·       https://www.researchgate.net/publication/275155519_Managing_e-Learning_Content_Development_Risks

  Πηγές βίντεο:

  ·      

  ·      

  ·      

  Συμπληρωματικοί πόροι:

  Βίντεο:

  ·      

  ·      

  Templates:

  ·       https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-assessment-template-and-examples.htm

  ·       https://www.smartsheet.com/content/risk-assessment-forms

   

   

  ΣΧΕΤΙΚΟ PPT

  Annex 1_entreVet_ Risk Mitigation_EVBB